วิสัยทัศน์-พันธกิจ
คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครู
เงินสงเคราะห์รายศพ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ช.พ.ค.  466 .-
ช.พ.ส.  242 .-
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ช.พ.ค.   939,807.-
ช.พ.ส.   375,863.-
จำนวนสมาชิกในจังหวัด
ช.พ.ค.  4,515  ราย
ช.พ.ส.  1,371  ราย
จำนวนสมาชิกทั่วประเทศ
ช.พ.ค.   939,807.-
ช.พ.ส.   375,863.- 

 

 

 

 

 


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สกสค.แม่ฮ่องสอน)
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 Tel.0-5361-1722 Fax.0-5362-0344