ประวัติความเป็นมา
ตราสัญญาลักษณ์
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
บุคลากร
คณะกรรมการ สกสค.
คณะกรรมการพัฒนาชีวิตครู
เงินสงเคราะห์รายศพ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ช.พ.ค.  569 .-
ช.พ.ส. 257  .-
เงินสงเคราะห์ครอบครัว
ช.พ.ค.   939,807.-
ช.พ.ส.   375,863.-
จำนวนสมาชิกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ช.พ.ค.  4,515  ราย
ช.พ.ส.  1,371  ราย
จำนวนสมาชิกทั่่วประเทศ
ช.พ.ค.   939,807.-
ช.พ.ส.   375,863.-
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ก.พ.57
รายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
6 ก.พ.57
รายชื่อสมาชิกค้างชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส.   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
29 ก.ค.56
ปรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค
20 ก.พ..57
สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะจัดประชุมสัมมนาโครงการ
เครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ อ.แม่สะเรียง ในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 25557
16 ธ.ค.56
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปี 2557
18 ก.พ.57
แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์2557
 
มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

 

 

 

 

 

 


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สกสค.แม่ฮ่องสอน)
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 Tel.0-5361-1722 Fax.0-5362-0344