line decor

                                ยินดีต้อนรับสู้เว็ปไซต์สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่องทางติดต่อ 053-686066 ,053686068

line decor
 
 
 
 
  ข่่าวประชาสัมพันธ์
ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เรื่องการระงับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. บางหน่วยงาน
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือน มีนาคม 2558
รายชื่อสมาชิก ชพ.ส.ค้างเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือน มีนาคม 2558
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงเงื่อนไขการระงับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. บางหน่วยงาน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ"ครูดีมีทุกวัน"ปี2558  ใบสมัคร
 
เอกสารสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
แบบขอกลับเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบลาออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบขอกลับสมาชิก ช.พ.ส. กรณีถูกถอนชื่อ
แบบขอดำรงสมาชิก ช.พ.ส.กรณีหย่า
แบบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สมาชิก ช.พ.ค.
แบบระบุสิทธิผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/1)
แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/2)
แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ภาพกิจกรรม

 
 
 

 

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สกสค.) 215 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร 0-53686066 fax 053-686068