line decor
line decor
 
 
 
 
 
 
 ข่่าวประชาสัมพันธ์
ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
เรื่องการระงับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. บางหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการ "ครูดีมีทุกวัน"ประจำปี 57
สมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเดือน สิงหาคม 57
สมาชิก ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเดือน สิงหาคม 57
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงเงื่อนไขการระงับโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. บางหน่วยงาน
 
เอกสารสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
แบบขอกลับเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบลาออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบขอกลับสมาชิก ช.พ.ส. กรณีถูกถอนชื่อ
แบบขอดำรงสมาชิก ช.พ.ส.กรณีหย่า
แบบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สมาชิก ช.พ.ค.
แบบระบุสิทธิผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/1)
แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/2)
แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.
ภาพกิจกรรม

 
 
 

 

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สกสค.) ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร 0-53611722 fax 053-620344