line decor

                                ยินดีต้อนรับสู้เว็ปไซต์สำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่องทางติดต่อ 053-686066 ,053686068

line decor
 
 
 
 
  ข่่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งระงับการกู้เงิน ช.พ.ค. ชั่วคราว ทุกหน่วยงาน
ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2558 ทุนนักเรียน
ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2558 ทุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายชื่อสมาชิก ชพ.ส.ค้างเงินสงเคราะห์ครอบครัวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ค.ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่สมาชิก ช.พ.ส.ต้องปฏิบัติ
ปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
 
เอกสารสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
แบบขอกลับเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบลาออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบขอกลับสมาชิก ช.พ.ส. กรณีถูกถอนชื่อ
แบบขอดำรงสมาชิก ช.พ.ส.กรณีหย่า
แบบขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่สมาชิก ช.พ.ค.
แบบระบุสิทธิผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/1)
แบบเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ช.พ.ค.1/2)
แบบคำขอกู้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ภาพกิจกรรม

 
 
 

 

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(สกสค.) 215 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โทร 0-53686066 fax 053-686068