หน้าแรก

วิสัยทัศน์ สกสค.

           สกสค.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและคุ้มครองสิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหมาะสมกับผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เพื่อความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน...

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ศาลากลาง (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 Tel.0-5361-1722 Fax. 0-5362-0344
               E-mail  otep_mhs58@hotmail.com